Web Tasarım Sözleşmesi

31 Ağustos 2021

Corazu ile Web Tasarım konusunda çalışmak istiyorsanız sözleşme örneği aşağıdaki gibidir. Müşteri talebine göre hizmet kapsamları ve sözleşmeler değişebilir.

Sözleşmeyi doğru halde görüntülemek için buraya tıklayın.

Madde 1: Taraflar ve Tanımlar

İşbu sözleşme .................................... tarihinde ticari merkezi Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Nextlevel No:3A İç Kapı No:81, Çankaya/Ankara adresinde mukim EGE BEŞE CORAZU E-TİCARET. (CORAZU E-TİCARET olarak anılacaktır) ile ................................................................................................................................................................................... adresinde mukim ................................................................................................................ (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Sözleşmeye konu web sitesinin yapıldığı alan adı...............................................................’dur.

Madde 2: Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesi yazılımlarının CORAZU E-TİCARET tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3: CORAZU E-TİCARET’in Yükümlülükleri

CORAZU E-TİCARET, MÜŞTERİ’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

2. Madde 3.1deki edim yerine getirildikten sonra MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir.

MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler veya rötuşlar (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra CORAZU E-TİCARET’in belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ayrıca ek ücret alınmayacaktır.

Madde 4: Müşterin'in Yükümlülükleri

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede CORAZU E-TİCARET'a iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı CORAZU E-TİCARET sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, CORAZU E-TİCARET tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının CORAZU E-TİCARET’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, CORAZU E-TİCARET’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında CORAZU E-TİCARET mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı CORAZU E-TİCARET’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MÜŞTERİ, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ sözleşmenin konusu olan web sitesinin, alan adı dışında başka bir alan adına taşınması ve veya başka bir alan adında kullanılması yayına başlanması durumunda CORAZU E-TİCARET'ı haberdar edeceğini kabul eder ve yeni alan adı (domain) için yeni bir sözleşme yapılacağını kabul eder.

MÜŞTERİ CORAZU E-TİCARET’in haberi olmadan sözleşmenin konusu olan web sitesinin alan adı dışına taşınması ve/veya başka bir alan adında kullanılması, yayına başlanması durumunda CORAZU E-TİCARET’in telif haklarının ihlali sayılır.

MÜŞTERİ, sözleşme başlangıcından itibaren süresiz olmak durumunda, sitenin en alt kısmında (footer alanında) yer alan “Corazu Web Tasarım” lisans ibaresini ve bağlantısını kaldıramaz. Sistemi atlatarak (CSS, JS & HTML üzerinden) bu ibarenin kaldırılması durumunda sözleşme, hizmet bedeli geri iade edilmeyecek şekilde fesih edilir ve CORAZU E-TİCARET’in telif haklarının ihlali sayılır.

Madde 5: Gizlilik ve Güvenlik

CORAZU E-TİCARET karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak CORAZU E-TİCARET'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

Hem CORAZU E-TİCARET hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

CORAZU E-TİCARET, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

CORAZU E-TİCARET, MÜŞTERİ'nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 6: Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma (WhatsApp) ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 7: Tebligatlar

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde ki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8: Ücretlendirme ve Ödeme

Web sitesinin hazırlanması için ödenecek ücret önceden kararlaştırılmış olup ………………… TL ( KDV Dahil ) olarak belirlenmiştir.

MÜŞTERİ, Hizmet bedelinin 1/2'sini iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2'sini iş bitiminde fatura karşılığı CORAZU E-TİCARET'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bitiminde ödenecek ücret, site hazır halde olarak yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edildikten ve gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra CORAZU E-TİCARET'a ödeyeceğni kabul, beyan taahhüt eder. Gecikmesi halinde kalan ödemeye tekrar fiyatlandırma uygulanacaktır. Fiyatlandırmada artırım yapılırken TEFE TÜFE Enflasyon oranı baz alınacaktır.

MÜŞTERİ hizmet bedelinin 1/2'sini iş başlangıcında peşin olarak ödenmediği takdirde işe başlanmayacaktır.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, CORAZU E-TİCARET taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı veya yazılımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %35’i kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda % 15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. Belirli kısımlarının değiştirmeden kasıt, bir isteğin veya kod parçacığının %50'inden az değişime uğraması veya eklenmesidir.

Madde 9: İşin Tamamlanması ve İptali

Web sitesinin hazırlanması MÜŞTERİ haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise CORAZU E-TİCARET aldığı tüm ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem,sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar MÜŞTERİ haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.

MÜŞTERİ için yapılmış olan tüm yazılımsal ve tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda CORAZU E-TİCARET işin %100’ünü tamamlamamış /teslim etmemiş olsa dahi işin başlangıcında alınan %50’lik ön ödeme kısmını artık MÜŞTERİ’ye iade etmeyecektir.

MÜŞTERİ, işin %70 ve üstü bittiğinde CORAZU E-TİCARET' dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü işten vazgeçmesi durumunda kararlaştırılmış ücretin tamamını CORAZU E-TİCARET' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işin %70’in altında tamamlandığı sırada sözleşmeden vazgeçmesi durumunda tamamlanan iş oranında CORAZU E-TİCARET'a ödeme yapar. İşin %70'inden kasıt, işin ana hatları tamamlanmış demek olup geri kalan %30'u yapılmadan işlevsel olan iş demektir.

Madde 10: Garanti ve Destek Kapsamı

GARANTİ SÜRESİ, web sitenin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testlerinin tamamlanıp çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam 1 yıl olacaktır.

CORAZU E-TİCARET MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları (bug) düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ek ücret talep edilmeyecektir bu madde geçerlik süresi 1 yıldır.

MÜŞTERİ’ye, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1 defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin,kategorilerin,logoların,ayarların tanımlanması, sayfaların eklenmesi düzenlenmesi).

CORAZU E-TİCARET tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak olan web sitede, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında ek ücret talep edilmeyecektir.

CORAZU E-TİCARET karşılıklı güven esasına dayanarak MÜŞTERİ'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. MÜŞTERİ de aynı şekilde maddi ve manevi olarak CORAZU E-TİCARET'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

İşin tamamlanmasından sonra MÜŞTERİ daha kapsamlı destek ve geliştirme hizmeti talep etmesi durumunda, bu hizmet için CORAZU E-TİCARET’in belirleyeceği ayrı bir ücret karşılığında Müşteriye sunulur ve bu ücret CORAZU E-TİCARET'a peşin ödenir. Bu ücret miktarını alınacak destek hizmetinin kapsamı belirler.

Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği destek kapsamında olmayıp MÜŞTERİ kendisi tedarik eder. Ancak destek hizmeti kapsamında CORAZU E-TİCARET’den uygun Server/Hosting hizmeti bulma talebinde bulunulabilir.

Destek hizmeti kapsamında (uygun server/hosting hizmeti bulma) CORAZU E-TİCARET’in aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise web site trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi MÜŞTERİ tarafından yapılır ve MÜŞTERİ kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, CORAZU E-TİCARET dışında bir firmadan destek ya da bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise CORAZU E-TİCARET tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.

MÜŞTERİ, hangi kapsamda destek hizmeti almış olursa olsun geliştirilmesi 5 iş günden fazla süren kod parçacıkları için CORAZU E-TİCARET’a ayrı bir ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ Destek hizmeti için herhangi bir ödemesi yoksa tek taraflı destek almayı durdurabilir ve aynı durum CORAZU E-TİCARET için geçerlidir.

Uzmanlık gerektiren durumlarda CORAZU E-TİCARET’in öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan CORAZU E-TİCARET sorumlu değildir. CORAZU E-TİCARET’in zarar görmesi durumunda zararların karşılanmasından MÜŞTERİ sorumludur.

Madde 11: Müşteri İstekleri

  1. 5 sayfa tasarımı (Anasayfa, İletişim, Hakkımızda, Hizmetler, Tekil Hizmet Sayfaları)
  2. Blog alanı

Madde 12: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

........ ( ) maddeden ve ........( ) sayfadan oluşan işbu sözleşme ........................ tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

CORAZU E-TİCARET

KAŞE / İMZA

 

 

 

 

MÜŞTERİ

KAŞE / İMZA